L-veida leņķis

L-veida leņķis

L-veida leņķis



Parametri: