Spāru leņķis

Spāru leņķis

Spāru leņķisParametri: