Dībelis MB ar Skrūvi S18

Dībelis MB ar Skrūvi S18Parametri: